09 jaanuar 2013

Muuseumi epiloog1

Järvamaa muuseumi asjus tehtud järelepärimise peale saabus eile kultuuriministeeriumist järgmine vastus:

Hr Rainer Eidemiller                                     Teie: 07.12.2012
muuseum@weissenstein.ee                           Meie:    .01.2013 nr 7.12/


Vastus kodanike pöördumisele Järvamaa Muuseumi asjus


Täname kaasa mõtlemast Järvamaa Muuseumi tuleviku teemadel.

Paide linn ja Kultuuriministeerium sõlmisid 28.12.2012. a koostöölepingu, mille kohaselt jätkab Järvamaa Muuseum oma tegevust Sihtasutuse Ajakeskus Wittenstein koosseisus. Paide linnavolikogu kiitis heaks ka sihtasutuse põhikirja muudatused. Riigieelarves on riigimuuseumi tegevuskulude katmiseks vahendeid kuni 2013. aasta juunikuu lõpuni, pärast seda eraldatakse tegevustoetust lepingu alusel sihtasutusele. Seoses riigieelarve planeerimisega ei olnud võimalik otsustamist enam edasi lükata. Teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine ei ole antud etapis vajalik, küll aga vältimatu edaspidi seoses Tallinna tänava kinnistute arendusprojektiga.

Kultuuriministeerium on seisukohal, et muuseumi olemus ei seisne tema juriidilises vormis, vaid tema tegevuses. Teie poolt välja toodud riskid on maandatud seeläbi, et museaalid jäävad riigi omandisse. Muuseumi tegevussuundade kavandamisel on võimalik huvilistel osaleda muuseumi nõukoja kaudu. Luues muuseumi sõprade seltsi, on võimalik panustada ka konkreetsete projektide ja tegevustega. Uue, rohkemaid osapooli kaasava sihtasutuse asutamisel tuleb silmas pidada, et sihtasutuses ei saa „osaleda“, vaid asutamisel tuleb üle anda vara kas rahalise või mitterahalise sissemaksena ning panustada tegevusse ka edaspidi. Kultuuriministeeriumile teadaolevalt Järvamaa omavalitsustel hetkel see võimekus ja huvi puudub.

Lugupidamisega


/allkirjastatud digitaalselt/

Anton Pärn
Kultuuriväärtuste asekantsler


Koopia:  Järva Maavalitsus
              Paide Linnavalitsus
  Paide Linnavolikogu  
  Regionaalminister
             

Marju Reismaa   628 2335

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar